Od 18. listopadu opět učíme!

Od 18. listopadu opět učíme!

Informace k provozu škol a školských
zařízení od 18. listopadu 2020

Informace K Provozu Skol A Skolskych Zarizeni Od 18 11 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním
způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://
bit.ly/36ili3W).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).
Pravidla nošení ochrany úst a nosu1
jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna
postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových
opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je
uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na
webových stránkách KHS.

Provoz speciálních škol

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst.
9 školského zákona,

• žáků přípravného stupně základní školy speciální
a
• žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy nebo školského zařízení.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz
se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na
4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více
osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup
minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než
je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
z různých tříd,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze
žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní
na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí
strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách
školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.

Menu