Informace pro školní rok 2022/2023

Informace pro školní rok 2022/2023

Informace pro školní rok 2022/2023

1/ Zvýšená hygienická a epidemická opatření
a/ dítě/žák bude mít v aktovce roušku pro případ potřeby
b/ při vstupu do budovy školy povinnost použít dezinfekci, která je umístěna u vchodu
c/ zákaz vstupu rodičů do budovy školy bez vyzvání případně předchozí domluvy
d/ povinnost na vyžádání předložit doklad o onemocnění dítěte v případě výskytu příznaků onemocnění, jestliže se nejedná o COVID 19 /např. alergie atd./
e/ dodržování času příchodu a předávání dětí/žáků dle domluvy s vyučujícími /7:45-8:00 hod./
f/ místo látkových ručníků jednorázové utěrky
2/ Seznámení se školním řádem
3/ Školní jídelna – změna v prodeji lístků /informace na stránkách školy nebo ve vývěsce před budovou školy/
4/ Školní družina – poplatek na školní rok 2022/2023 je stanoven ve výši 400,- Kč , do školní družiny budou přednostně přijímáni děti a žáci zaměstnaných rodičů a děti a žáci dojíždějící
5/ SRPŠ – z důvodu hygienických a epidemických opatření a stavebních úprav ve škole neproběhne na začátku školního roku plenární schůze SRPŠ. Informace o výši příspěvku a rozpis čerpání prostředků je přiložen
6/ O akcích školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu budou zákonní zástupci informováni předem
7/ Komunikace s vedením školy, třídními učiteli a pedagogy bude probíhat na základě předcházející domluvy /telefon, e-mail/

Informace školní Rok 20222023

SRPŠ

SRPŠ z. s.
Příspěvek žáka / školní rok Kč 50,-

Přehled čerpání prostředků:
Sportovní odpoledne – odměny   300,-Kč
Mikulášská nadílka     2 419,-Kč
Nákup lyžařského vybavení pro žáky     9 900,-Kč
Kuželna internát      480,-Kč
Karneval    707,-Kč
Startovné „Jarní běh“      130,-Kč
Jeden svět      750,-Kč
Odměny „Sportovní hry“    1 807,-Kč

Menu