Praktická škola dvouletá – přijímací řízení

Praktická škola dvouletá – přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60, odst.1 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,  vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání ředitelce střední školy do 1. března 2023.

Přijímací řízení se uskuteční  26. dubna 2023.

Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy 28. dubna  2023.

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 je 7.

Kriteria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kriteria přijímacího řízení:

  1. Ukončení povinné školní docházky.
  2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči s mentálním a souběžným postižením více vadami.
  3. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.

V  Ústí nad Orlicí  dne 23. 1. 2023

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka Speciální základní školy,

mateřské školy a praktické školy

Ústí nad Orlicí

Menu