Praktická škola dvouletá – vyhlášení přijímacího řízení

Praktická škola dvouletá – vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení 1. Kolo

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů V souladu s § 60, odst.1 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání ředitelce střední školy do 1. března 2022.

Přijímací řízení se uskuteční 27. dubna 2022.

Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy 28. dubna 2022.

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 je 9.

Kriteria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kriteria přijímacího řízení:

1. Ukončení povinné školní docházky.

2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči s mentálním a souběžným postižením více vadami.

3. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.

V Ústí nad Orlicí dne 25. 1. 2022

Mgr. Stáňa Doležalová ředitelka Speciální základní školy,

mateřské školy a praktické školy

Ústí nad Orlicí

Menu