Přijímací řízení 2020

Přijímací řízení 2020

Vyhlášení přijímacího řízení 2020

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60, odst.1 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání ředitelce střední školy do 1. března 2020.

Přijímací řízení se uskuteční 27. dubna 2020.

Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy 28. dubna  2020.

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 je 19.

Kriteria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kriteria přijímacího řízení:

  1. Ukončení povinné školní docházky.
  2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči s mentálním a souběžným postižením více vadami.
  3. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.

V  Ústí nad Orlicí  dne 17. 1. 2020

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka Speciální základní školy,  mateřské školy a praktické školy    Ústí nad Orlicí

Menu