Přijímací řízení – Praktická škola dvouletá 2021/2022

Přijímací řízení – Praktická škola dvouletá 2021/2022

Vyhlášení Přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kritérií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů.

V souladu s § 60, odst.1 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuji

první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání ředitelce střední školy do 1. března 2021.

Přijímací řízení se uskuteční  27. dubna 2021.

Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy 28. dubna  2021.

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 je 15.

Kritéria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kritéria přijímacího řízení:

  1. Ukončení povinné školní docházky.
  2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči s mentálním a souběžným postižením více vadami.
  3. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.

 

V  Ústí nad Orlicí  dne 21. 1. 2021

Mgr. Stáňa Doležalová

ředitelka Speciální základní školy,

mateřské školy a praktické školy

Ústí nad Orlicí

Menu