program „Bezplatné školní stravování“

program „Bezplatné školní stravování“

Sdělení pro rodiče školy

Program Bezplatného školního stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 

Pro zařazení dítěte/žáka do programu je nutné, aby zákonný zástupce/rodič vyplnil a podepsal formulář čestného prohlášení ( k vyzvednutí u vedoucí školního stravování). Součástí tohoto čestného prohlášení musí být potvrzení z úřadu práce o pobírání dávek v hmotné nouzi nebo vyjádření třetí strany ( např. OSPOD, sociální pracovníci,….)  o tom, že se rodina nachází v nepříznivé finanční situaci.

V případě zájmu o zapojení dítěte/žáka do programu informujte školu do 8.9.2023

tel: 465 523 497

e-mail: zs.lazne@seznam.cz

 

 

Menu