Provoz školy i internátu nepřerušen

Provoz školy i internátu nepřerušen

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. 10. 2020 je provoz naší školy
NEPŘERUŠEN!

Zdroj:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
https://www.mvcr.cz/…spx

 

408..
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. října 2020 č. 1022
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních
programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních
školách,
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají
na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů,
jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické
a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1,
3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
– škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
– škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
– praktických škol jednoletých a dvouletých,
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16
odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení,
5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti
žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
Částka 166 Sbírka zákonů č. 408 / 2020 Strana 4493
6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování
žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České
republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),
s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků
praktických škol jednoletých a dvouletých, a zakazuje se škola v přírodě,
8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol
tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání;
II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní
přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona;
III. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 997,
vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r

PŘÍLOHA
Sb0166 2020

Menu