Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení, zveřejnění kriterií přijímacího řízení a nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů

V souladu s § 60, odst.1 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,  vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

Uchazeč podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole od 1.2.2024 do 20.2.2024.

                              Přijímací řízení se uskuteční  24. dubna 2024.

                        Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy 26. dubna  2024.

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 je 9.

Kritéria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kritéria přijímacího řízení:

  1. Ukončení povinné školní docházky.
  2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči s mentálním a souběžným postižením více vadami.
  3. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.

V  Ústí nad Orlicí  dne 22.1. 2024

Mgr. Jana Sejpková
ředitelka Speciální základní školy,                                                                                                                                              mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí

Menu