Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

výroční zpráva o poskyt.informací 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019

V souladu s ustanovením zákona § 18 zákona č. 106/199, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Výroční zprávu za rok 2019

  1. počet podaných žádostí o informace          0
  2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti           0
  3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí           0
  4. opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace          0
  5. přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení            0
  6. poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí   výhradní licence            0
  7. počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení       0
  8. další informace vztahující se k uplatňování zákona       0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Výše úhrady za poskytování informací za písemné podané žádosti činí:          0 Kč.

V Ústí nad Orlicí dne 26. 2. 2020

Mgr. Stáňa Doležalová
ředitelka školy

Menu