AKTUALIZOVÁNO – Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

AKTUALIZOVÁNO – Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti, žáci a studenti,

zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září v 8 hodin před hlavním vchodem školy (za každého počasí). Třídní učitelé si ještě před budovou školy převezmou své žáky a odvedou si je do tříd, kde se otestují (Covid-19).

  1. září – Slavnostní zahájení školního roku ve třídách
  2. září  – vyučování – mladší žáci do 11:30 hod, starší žáci do12:00 hod
  3. září – vyučování podle rozvrhu hodin

Ve dnech 1., 6., a 9. září 2021 proběhne testování na Covid-19. Podrobnější informace najdete v přiloženém manuálu MŠMT.

Přejeme všem dobrý start do nového školního roku!

Informace pro školní rok 2021/2022

1/ Zvýšená hygienická a epidemická opatření
a/ dítě/žák bude mít v aktovce roušku pro případ potřeby
b/ při vstupu do budovy školy povinnost použít dezinfekci, která je umístěna u vchodu
c/ zákaz vstupu rodičů do budovy školy bez vyzvání případně předchozí domluvy
d/ povinnost na vyžádání předložit doklad o onemocnění dítěte v případě výskytu příznaků onemocnění, jestliže se nejedná o COVID 19 /např. alergie atd./
e/ dodržování času příchodu a předávání dětí/žáků dle domluvy s vyučujícími /7:45-8:00 hod./
f/ místo látkových ručníků jednorázové utěrky
g/ testování dětí a žáků bude probíhat dle pokynů MŠMT / soubor doporučení je umístěn na stránkách školy/, zákonný zástupce doloží očkování dítěte, popř. potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19
2/ Seznámení se školním řádem
3/ Školní jídelna – změna v prodeji lístků /informace na stránkách školy nebo ve vývěsce před budovou školy/
4/ Školní družina – poplatek na školní rok 2021/2022 je stanoven ve výši 400,- Kč , do školní družiny budou přednostně přijímáni děti a žáci zaměstnaných rodičů a děti a žáci dojíždějící
5/ SRPŠ – z důvodu hygienických a epidemických opatření neproběhne na začátku školního roku plenární schůze SRPŠ. Informace o výši příspěvku a rozpis čerpání prostředků je přiložen
6/ O akcích školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu budou zákonní zástupci informováni předem
7/ Komunikace s vedením školy, třídními učiteli a pedagogy bude probíhat na základě předcházející domluvy /telefon, e-mail/

 

Priloha 938387480 2 MŠMT Manuál K Provozu škol A Testovaní

Informace Pro školní Rok 202122

 

Menu